Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Vyhlásenie o spracovaní osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a poučenie dotknutých osôb (ďalej len "GDPR")

Pokiaľ ste naším zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje. My sme zodpovední za ich ochranu a zabezpečenie. Oboznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Kto je prevádzkovateľ?

Sme spoločnosť AGON s.r.o., IČO: 50691163, so sídlom: Predmestská 1709/56, 010 01 Žilina zapísaná na Žilina, odd. Sro, vl.č.67052/L, ktorá prevádzkuje webové stránky agon-living.sk, kreativnebyvanie.sk. Vaše osobné údaje spracúvame ako prevádzkovateľ, t.j. určujeme, ako budú osobné údaje spracúvané a za akým účelom, po akú dlhú dobu.

Kontaktné údaje

Pokiaľ sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete nás kontaktovať na tel. čísle +421 949 280 625 alebo na e-mail: info@agon-living.sk.

Vyhlasujeme

Vyhlasujeme, že ako prevádzkovateľ vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, hlavne GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov, a teda že:
• Budeme spracúvať Vaše osobné údaje len na základe platného právneho základu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu,
• plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracúvania osobných údajov,
• umožníme Vám a budeme Vás podporovať v uplatňovaní a plnení Vašich práv GDPR.

Právne základy a účely spracúvania

Spracúvame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):
• Poskytovanie služieb a plnenie zmluvy
Vaše osobné údaje v rozsahu: fakturačné údaje, e-mail, telefón, prípadne korešpondenčnú adresu nevyhnutne potrebujeme k plneniu zmluvy (napr. posielanie prístupov do online aplikácií, dodanie knihy alebo iného tovaru).
• Vedenie účtovníctva
Ak ste zákazníkom, Vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.
• Marketing – posielanie newsletterov
Vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavie, na čo klikáte v e-maili a kedy ich najčastejšie otvárate využívame za účelom priameho marketingu – posielanie obchodných informácií. Ak ste našim zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, pretože dôvodne predpokladáme, že Vás naše novinky zaujímajú.
Pokiaľ nie ste našim zákazníkom, posielame Vám newslettery len na základe Vášho súhlasu.
Pokiaľ narazíme na zaujímavú tvorbu niekoho ďalšieho, radi Vám jeho prácu v e-maile odporučíme. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom poslanom e-maile.

Cookies

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používaním cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem prevádzkovateľa, pretože veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.
Cookies pre cielenie reklamy budú spracúvané len na základe Vášho súhlasu.
Používanie cookies môžete na svojom počítači v internetovom prehliadači zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré odpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržujeme akékoľvek možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Poskytnutie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a preškolením v oblasti bezpečnosti spracúvania osobných údajov.
Väčšinu spracovateľských operácií zvládame sami a nepotrebujeme k nim 3. strany.
Pre zaistenie niektorých konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie sprostredkovateľov, ktorí sa na dané spracúvanie špecializujú a sú v súlade s GDPR.

Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem a služieb:

SmartSelling – aplikácia pre komunikáciu, web a fakturáciu
Facebook – FB pixel
Google – Google Analytics
Vijan, s.r.o. – účtovnícka firma
Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie alebo sprostredkovateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracúvania. Sľubujeme Vám však, že v tomto prípade pri výbere, budeme na sprostredkovateľov klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracúvania ako na seba.
Prenos osobných údajov mimo Európsku úniu
Osobné údaje spracúvame výlučne v rámci Európskej únie alebo v krajinách, ktoré zaisťujú zodpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Doba uchovávania

Vaše osobné údaje uchovávame len po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účel spracúvania. 

Ide predovšetkým plnenie zákonných povinností v rámci vedenia účtovníctva.
Pri zasielaní newsletterov Vaše údaje uchovávame po dobu 5 rokov od Vašej poslednej objednávky, ak sa z ich odoberania predtým neodhlásite.
Ak ste nám udelili súhlas na zasielanie newsletterov, Vaše údaje uchovávame po dobu trvania tohto súhlasu, ak predtým svoj súhlas neodvoláte prostredníctvom zrušenia odoberania našich newsletterov.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte radu práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: info@agon-living.sk.
Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracúvania osobných údajov.
Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám v lehote 30 dní poskytneme informácie o tom, aké osobné údaje o Vás spracúvame a prečo.
Pokiaľ sa u vás niečo zmení alebo zistíte, že sú vaše osobné údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na prenosnosť

Ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov plnenie zmluvy alebo súhlas, máte právo na prenosnosť údajov.
Právo na obmedzenie spracúvania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracúvame Vaše nepresné údaje, domnievate sa, že robíme spracúvanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracúvaniu.
Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania. (Napr. odhlásením z newsletterov obmedzujete účel spracovania pre posielanie obchodných informácií.)

Právo na vymazanie (byť zabudnutý)

Vašim ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechceme na Vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete priať, máte na to právo. V takomto prípade vymažeme všetky Vaše osobné údaje zo svojho systému a aj zo systémov všetkých sprostredkovateľov a záloh. Na zaistenie práva na vymazanie potrebujeme 30 dní.
V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, a napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady po dobu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky tie osobné údaje, na ktoré sa nevzťahuje zákonná povinnosť uchovávania. O dokončení vymazania vás budeme informovať na e-mail.

Právo namietať a právo odvolať súhlas

E-maily s inšpiráciami, článkami alebo produktmi a službami Vám posielame, ak ste náš zákazník na základe nášho oprávneného záujmu. V tomto prípade môžete realizovať svoje právo namietať kliknutím na odhlasovací odkaz v každom emaile.
Pokiaľ ešte nie ste zákazníkom, posielame vám ich len na základe Vášho súhlasu. Právo na odvolanie súhlasu môžete uplatniť kliknutím na odhlasovací odkaz v každom poslanom e-maile.

Právo podať sťažnosť

Ak by ste sa domnievali, že Vaše osobné údaje spracúvame v rozpore so zásadami GDPR, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR.

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú spracúvať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami.
Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 21.5.2018 a nahrádzajú predchádzajúcu Ochranu osobných údajov.